Огноо Файлын нэр
13 2015-08-28 Хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулах журам
12 2015-08-28 Үржлийн мал бойжуулж, борлуулах журам
11 2015-08-28 Төв суурин газарт сүү цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг,ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам
10 2015-08-28 Махны хяналтын дүрэм
9 2015-08-28 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээний загвар
8 2015-08-28 Мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний код
7 2015-08-28 Мал эмнэлэг ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам
6 2015-08-28 Мал эмнэлгийн ариун цэвэр халдварүйжүүлэлтийн ажлын нэгдсэн удирдамж
5 2015-08-28 Мал амьтны өвчинтэй тэмцэх,шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулахад хяналт тавих журам
4 2015-08-28 Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам
3 2015-08-28 Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам
2 2015-08-28 Бэлчээр тариалангийн хөнөөлт шавьж,мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээнд мэргэжлийн хяналт тавих журам
1 2015-08-28 Бруеллёз,Сүрьеэ өвчнөөр тайван сүрэгтэнг баталгаажуулах,зарлах тухай журам
 ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ ...

САНАЛ АСУУЛГА ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...